XIV.
pøehlídka
diplomových
prací 2013Aktuálnì

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Filsak Karel
Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm
vedoucí práce: FA ČVUT
fakulta: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer
rok: 2013

Odměna 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 |

partnei projektu 

Cegra

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

mediln partnei

asopis Architekt
E-architekt

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

         

    

Hodnocení poroty
[Odměna ve výši 5000 Kč] Odměna byla udělena projektu, který studuje možnosti začlenění kulturního centra do historického kontextu malého města. Návrh řešení je citlivě prezentován s velmi zajímavě provedenou atmosférou nového řešení.

Dominantním dojmem je vnější kompozice, která souzní s prostředím města (a místa). Je téměř logem své instituce. Na druhou stranu ale zvolená silná forma neumožnila vytvořit stejně silný společenský prostor typu nádvoří, společné vstupní haly atp.

Citlivý vývoj finální podoby hmotového řešení. Kontextuální hmota k prostředí Valašska. Výsledná hmota je však možná příliš velká do daného prostoru? - Ing. Martina Forejtová

Návrh velmi dobře svým měřítkem i formou vystihl téma „regionálního kontextu“. - Mgr. akad. arch. Pavel Joba

Návrh je variací na téma „kontextuálního“ navrhování v historickém prostředí malých středoevropských měst. Proč to má být právě mírně romantizovaný extrakt ověřených místních i zahraničních odpovědí v malém i větším měřítku, zůstává nezodpovězeno. - Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.


Autorská zpráva

Předmětem zadání je zpracování návrhu objektu víceúčelového kulturního centra a jeho bezprostředního okolí v Rožnově pod Radhoštěm. Kulturní centrum bude umístěno v těsné blízkosti historického jádra města ve vazbě na městský lesopark. Tento projekt si klade za cíl vyřešení problémů s nedostatkem prostorů pro kulturní aktivity a jejich aktuálního stavu, který je pro pořádání kulturních akcí ve většině případů zcela nevyhovující.

Přemýšlím-li o umístění kulturního centra, hledám místo, které bude přirozeným těžištěm města, které bude zajímavé nejen svým prostorovým řešením a vazbami, ale i historickou tradicí a v neposlední řadě také dobrým dopravním napojením. Plochu, která by poskytla toto zázemí, nalézám na křížení ulic Pionýrská a Palackého, kde se odvíjí jedinečný veřejný prostor, který vedle svého velkorysého měřítka, disponuje také svojí nezaměnitelnou atmosférou.
.Jen malými vstupy lze z území udělat okolní důstojný prostor nově navrhované stavby kulturního centra.

Zásadní otázkou bylo hledání hmotového řešení návrhu tak, aby měl objekt vhodné měřítko ve vztahu k okolní městské zástavbě. Řešení zcela vědomě pracuje s archetypem venkovského domu se sedlovou střechou jako hmoty, která není okolnímu prostředí zcela cizí. Důležité je také zasazení, aby došlo k přirozenému splynutí stavby s okolím. Okolní komunikace jsou dalším faktorem, který vstupuje do celkového hmotového řešení. Na jednotlivé směry komunikací reagují hmoty nepravidelným natočením štítů, čímž dochází k zefektivnění užitné plochy, zároveň ale vnáší do celkové kompozice, složené z jednoduchých hmot, efekt napětí.

Celková hmota také byla koncipována tak, aby se vyhnula stávající košaté lípě, která se nově stává součástí nástupního prostoru. Návrh je charakteristický lapidárními, geometrickými objemy s jemně členěnými strukturovanými povrchy. Vychází z představy čistých nedělených hmot, užívá místního tvarosloví a přírodních materiálů. „Němé“ cihlové štíty doplněné o bezrámové zasklení v úrovni parteru, čímž dochází k žádoucímu propojení exteriéru s interiérem.

ENGLISH
Cultural center, Rožnov pod Radhoštem

The object of the assignment is design of the building - multipurpose cultural center and its near vicinity in Rožnov Radhoštěm. The new cultural center will be located close to the historic core of the city with continuity of the urban forest park. The goal of this design is solving problems with the lack of spaces for cultural activities and their current conditions, which is for cultural events in most cases completely inconvenient.

The crucial question was to find mass solution of design so that the object has appropriate scale in relation to the surrounding urban areas. Solution consciously works with the archetype of a rural house with a gabled roof as a mass that is not completely foreign to the surrounding environment. The design is characterized by lapidary, comprehensible geometric volumes with gently structured surfaces. It is based on the idea of pure undivided masses, uses local accidence and natural materials.

| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie