VIII.
pøehlídka
diplomových
prací 2007Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Marcel Ružička
Dům na domě
vedoucí práce: Ing.Akad.arch. Jan Šépka, Ing.arch. Akad.arch. Petr Hájek
fakulta: FA ČVUT PRAHA
rok: 2007

Práce hodnocená v prvním kole 
 

Warning: include(2007/partneri.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(2007/partneri.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(): Failed opening '2007/partneri.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/33262/virtual') in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 983

Warning: include(2007/skoly.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987

Warning: include(2007/skoly.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987

Warning: include(): Failed opening '2007/skoly.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/33262/virtual') in /data/web/virtuals/33262/virtual/www/funkce.php on line 987
Autorská zpráva

V historickém centru Prahy, mezi Petrským náměstím a Náměstím Republiky je ve Zlatnické ulici číslo 7, za dvoupodlažním domem, ve vnitrobloku obyčejný dvůr. Ten je po obvodu zastavěn dvou až třípodlažními nebytovými objekty. V okolí jsou domy podstatně vyšší, v převážně míře obytné. Tato nesourodost s okolím, jak funkční náplní, tak objemová, nás zaujala...
Rozhodli jsme se, že se na onom bezvýznamném dvoře pokusíme navrhnout mateřskou školu…
Za cíl jsme si stanovili využít stávající a fungující budovy ve dvoře, eventuelně i budovu v uliční čáře a k nim nějakým způsobem přičlenit novou hmotu a novou funkci.
Stávající objekty jsou různého stáří. Mají různou výšku. Objekt při hranici s uliční čárou cca 8,5m objekt vpravo ve dvoře cca 10,5 m, drobný objekt vpravo vzadu ve dvoře cca 7 m a objekty vpravo ve dvoře a při zadní hranici dvora 8 m. Mají šikmé střechy o různém sklonu, některé jsou podsklepené.
Objekty jsou uspořádány do neuzavřeného kruhu. Tomuto uzavření brání vysoký objekt, který se nachází na cizí parcele. Ta je vlomena do jinak téměř pravidelného obdelníku řešené parcely.
Ve dvoře se nalézají dva vzrostlé stromy.

TECHNICKÝ STAV
- zdi cihelné, v dobrém stavu, bez prasklin, tloušťka až 1m
- hist. cenné klenby se nachází ve sklepě a 1NP - v dobrém tech .stavu
- fasáda uliční bezcenná
- krov hambalkový původní (barokní), podlahy půd cihlové původní, střecha prejzová nová
- značná síla příčných zdí hl. objektu
- nevhodné využití dvorních objektů pro jiné než skladovací a výrobní funkce


Stávající objekty jsou různého stáří.
Památkově chráněná je uliční budova i s levým vnitřním křídlem, s vnitřním rozvrhem, klenbami
a sklepy.

- dům původně obytný ve dvoře se zahradou na ovoce, chlévem, stájí a sklepy
- provozovna pivního šenku v přízemí
- vlevo v zahradě dříve patrový altán a kulečník v podloubí
- původně dva gotické domy (patrné ze sklepů) později sloučené, které prevděp. disponovaly jedním traktem
- dnešní fasáda neodpovídá původní barokní (rekce z r.1860), jde o nezdařilou napodobeninu, pseudobarok (bez hist. významu)
- pův. jen průčelní objekt, hosp. objekty a levé boční křídlo ve dvoře - to je později protaženo do zahrady (1840) a celý objekt rozšířen do dvora (dnes 1 zadní trakt hlavní průčelní budovy chybí - patrné ze zbytku zdi vpravo a slabších zdí směrem do dvora)
- v pol. 19.st již existují i zadní budovy dvora

Za cíl jsme si tedy stanovili využít stávající a fungující budovy ve dvoře, eventuelně i budovu v uliční čáře a k nim nějakým způsobem přičlenit novou hmotu a novou funkci.

Rozhodli jsme se pro mateřskou školku coby funkční náplň proto, že právě velmi často mladé rodiny s dětmi odcházejí z centra prahy.

Stávající objekty jsou funkční a proto mají být plně zachovány. Rovněž má být zachován jeden strom ve dvoře. Mohou být odstraněny pouze šikmé střechy.

Otázkou bylo v jakém vztahu k sobě obě hmoty i funkce mají být.

Stávající budovy slouží jako sklady v přízemí a v patrech jako prostory pro výrobu. Jakékoliv jiné využití je pro ně nevhodné.
Z tohoto jejich využití vyplývají jejich velmi malé nároky na prosvětlení a oslunění.

S určitou nadsázkou se dá říct že každé hmotě náleží jiný materiál, materiály jsou směrem vzhůru sofistikovanější.
Nejspodněji jsou historické sklepy.
Kámen, lomová opuka - starší konstrukce.
Cihla - většina stávající zástavby.
Beton - věnec, roznáší.
Ocel - příhradové nosníky, nejefektivnější překlenutí prostoru o tomto rozměru.
Dřevo - buňky, obytné.
Dřevěná treláž - vymezení prostoru, porostlé zelení.

Nová stavba mateřské školky nad dvorem a stávajícím funkčním historickým objektem je řešena jako nástavba tak, aby byla maximálně využita stávající struktura.
Protože zadáním je dům na domě, pokusil jsem se, vystačit si pouze se stávající strukturou.
Kontakt se zemí se uskutečňuje pouze zprostředkovaně přes tuto strukturu a přes další dva nutné body, coby přímé komunikační nástupy.
Z analýzy prostorových nároků daného rozměru školky vyplývá, že půdorysná plocha všech stávajících objektů (plocha po sejmutí šikmých střech) je nedostatečná k pokrytí potřeb. Využít tuto plochu vícekrát, tedy řešit nástavbu jako vícepatrovou je možné, ale podle mého názoru nejsou vertikální komunikace v mateřské školce kde se pohybují děti nijak ideální.
Další možností jak získat více prostoru je „vykonzolování" nástavby mimo půdorys stávající zástavby. Při daném půdoryse, ve tvaru téměř uzavřeného U, o vnitřním kratším rozměru cca 16 metrů se podle nabízí možnost dvůr přemostit a získat tak potřebnou plochu. Rozhodl jsem se využít této možnosti.
První patro nové struktury, tedy 3. patro v rámci celku, navazuje na stávající třetí patro na severu a srovnává rozdílnou výškovou úroveň stávající zástavby - zvedá západní a jižní trakt o patro. V SZ rohu vzniká venkovní, ale částečně krytý nástupní prostor kam ústí jak výtah, tak schodiště vedoucí ze dvora. Na tento prostor navazuje skrz zádveří vstupní hala. Z té vedou schody o patro víš, neb o rampa do prostoru společenskou víceúčelovou místností, která slouží zároveň jako jídelna. V jižním křídle jsou pomocné technické provozy jak přípravna jídla, místnost a zaměstnanců, ředitelna a sklady. Na střeše stávajícího uličního objektu, při uliční čáře, společná zahrada a hřiště, Přístupné chodbou z víceúčelové místnosti. Patro nad je patrem tří samostatně fungujících oddělení, každé má pobytovou místnost s intimním koutkem, patrem na spaní umývárnou s wc, včetně wc pro učitelku. Každé oddělení má svojí vlastní pobytovou zahradu jako extenzi pobytové místnosti. Jedno oddělení je přímo nad stávající strukturou a navazuje na ni. Další dvě přebírají jeho rozměry, jsou posunuty a položeny na konstrukci pod nimi tak, že díky ocelovému příhradovému vazníku překlenují prostor dvora pod nimi. Rampa spojuje zahrady v horním novém patře se společnou zahradou v dolním patře.

Výrazná barevnost jednotlivých odd. v exteriéru je použita proto, aby se dítě zorientovalo a zosobnilo se svojí buňkou. Barevnost buňek bude vnímána z dolního dvora a ze zahrady. Rychlé rešerše dětského vnímání prostoru ukazují že barva je u dítěte velmi důležitým orientačním prostředkem. Barvy jsou voleny podle dětských barevných preferencí v příslušném věku.
Oproti tomu v interiéru výraznou barevnost nepoužívá, zde jsou všechny tři buňky co se materiálového a barevného provedení týče naprosto identické a bude záležet pouze na dětech a paních učitelkách jak si své prostředí dotvoří. Ve všech navštívených školkách je patrný značný důraz na zosobnění se dítěte s pobytovým prostorem pomocí výzdoby prostoru jeho vlastními výtvory. Barevné odlišení tří buněk v interiéru by mohlo být na závadu pokud by z určitých důvodů (například v době prázdnin) bylo dítě dočasně umístěno v jiném než ve svém oddělení.
Kromě dotvoření prostoru dětmi je dalším určujícím hlediskem při návrhu prostoru snaha maximálně propojit exteriér a interiér. To by se snad mohlo podařit díky kompletně prosklené stěně vedoucí do zahrady. Ta je ze dvou třetin ve spodní část otevíratelná - krajní segmenty lze posunout do středu. Protože se jedná o jižní stěnu je zde možnost absolutního stínení venkovními žaluziemi.
Stěny a strop jsou obložené jemně broušenými osb deskami s "protitřískovou" úpravou. Strop je akusticky ošetřen. Podlaha je z přírodního marmolea oobdobn barvy jako stěny. Fádnost a surovost tohoto prostoru bude rozbita barevným nábytkem, kresbami apod.
Ve všech zbývajících stěnách jsou podle určitého pravidla zdánlive nahodile v různých výškách umístěna kruhová okna. Jednak dosvětlují prostor a děti jimi můžou pozorovat co okolí.
Průchod do zahrady skrz pobytovou místnostje důsledkem snahy o pocit volnosti a provázanosti se zahradou. To je v tomto případě podle mě důlěžitější než zajíštení sterilnějšího prostředí v pobytové místnosti. Z důvodu spánku v maximální čistotě jsem zvedl spaní do zvýšeného patra. Také si nelze představovat že zahrada bude špinavá a bahnitá. je to kultivovaná zahrada se sofistikovanou skladbou, uměle zavlažována a odvodněna. nikdy tu nebude bahno a pod.
Velikost nábytku přesně určuje norma 108/2001, židle má sedák ve výšce 34cm a deska stolu je ve výšce 58cm.
Všechny tři oddělení mají vlastní zahradu bezprostředně přiléhající k hlavní pobytové místnosti. Je možné ze dvou třetin otevřít jižní prosklenou stěnu místnosti a maximálně tak propojit interiér a exteriér. Přes tuto velkou prosklenou stěnu budou moci děti vnímat zahradu i v zimě, v době kdy je pobyt v zahradě samotné pro děti omezen na intervaly.

Plocha zahrady je celá porostlá odolnou travní směsí, jejíž základ tvoří kanadská tráva, rozchodníky a podobné odolné druhy travin. Tráva bude pravidelně zavlažována podpovrchovým závlahovým systémem. Část zahrady má dřevěnou krytinu. Odvod dešťové vody je zajištěn okapy uprostřed pole mostu, vedoucích vždy zhruba z 1/3 rozpětí pole ke kraji k stávajícím zdem. Sklon 1,5%, (podle normy stačí 1%) je vytvořen svařením HEB do V v příčném směru a ve směru podélném spádem trapézového plechu. Hydroizolace jsou folie.

Společná zahrada je spojena s ostatními zahradami rampou. V této společné části zahrady je umístěna velká dětská prolézačka. V jejím okruhu je jemný štěrkový povrch. Dále tu je dostatečně velké pískoviště.

Dřevěná treláž tvořící zábradlí je předsazena před ocelový příhradový nosník. Lemuje také celý obvod zahrady. Je porostlá popínavými rostlinami jako je břečťan, apod.| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie