XVI.
pøehlídka
diplomových
prací 2015Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Šebestová Kateřina
Základní škola v Květnici
vedoucí práce: Ing. arch. Michal Kuzemenský
fakulta: FA ČVUT Praha
rok: 2015

2. cena ČKA 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 |

partnei projektu 

Archicad

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

Sipral


Skeletsystem Goldbeck

  zastnn koly 

             Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze


Hodnocení poroty
O tom, že projektu mateřské a základní školy musí architekt věnovat maximální pozornost a péči, není pochyb. Své o tom vědí ve Skandinávii i v německy hovořících zemích, kde je úroveň těchto staveb tradičně na výši. Je proto potěšující, že autorka si tuto skutečnost uvědomuje a své škole přikládá význam mnohem větší, než obvykle její budova plní. Projekt totiž pojala jako nositele estetických kvalit a také jako dílo urbánně i sociologicky sjednocující dva odlišné světy – organismus původní obce, v tomto případě Květnice, se satelitní výstavbou, která ji z jedné strany obkličuje. Z tohoto důvodu situovala budovu do nejkrásnějšího místa se symbolickým podtextem, samého srdce obce, které, jak už tomu v případě českých obcí bývá, charakterizuje (mimo jiné) vodní hladina. Návrh, jak napsal Petr Janda, „krásně využívá potenciálu místa s až archetypálním vztahem základní konfigurace školy s dvorem otevřeným k prostoru rybníka, využívajícím ponechání neukončené hrany iluzorního horizontu a chytře zapouštějícím hřiště v trajektorii výhledu pod jeho úroveň“. Výsledek tak v „sobě snoubí civilnost vesnické školy (hmoty) s klasickou vážností školy městské (solidní monumentalita fasád), s atributy dotýkajícími se skoro až podstaty architektury, jíž je genius práce s prostorem…“.

Autorská zpráva

Květnice – obec v suburbanizačním prstenci kolem Prahy. Počet obyvatel vzrostl za posledních 15 let téměř dvacetkrát. Občanská vybavenost? Žádná. Co obci chybí nejvíce? Škola. Proto téma základní škola v Květnici. Hledám školu inkluzivní, pro děti z různých zázemí. Školu umístěnou na rozhraní staré a nové zástavby, školu u rybníka. Hledám odpověď na problematické prostředí satelitní zástavby. Definuji nový střed obce.

Kontext
V Květnici stálo na začátku století jen pár desítek domů. Jádro obce tvořila stará náves s rybníkem a zvoničkou. Stromořadí lemovala okraj obce, okolní krajinu tvořily louky a pole. Během velmi krátké doby se vesnický ráz obce změnil v příměstské satelitní sídlo. Došlo ke srůstu obcí Květnice a Sibřiny, které tímto ztratily svoji identitu. Přestože od roku 2001 vzrostl počet obyvatel ze 120 na téměř 2,5 tisíce, nebyla dosud postavena jediná stavba občanské vybavenosti.

Urbanismus
Ve středu obce, na rozhraní staré a nové zástavby, se nalézají dva strategické pozemky. Jedním z nich je areál bývalého statku, druhý je nezastavěný a nachází se před zmiňovaným statkem. Na tuto parcelu umisťuji budoucí centrum obce s radnicí, zdravotním střediskem, obchody a službami. Pozemek statku chápu jako klidnější, s přímou vazbou na rybník, proto zde umisťuji školu a funkce, které bude škola sdílet s obcí. Celkovým konceptem je vytvoření pevného místa – nového centra pro všechny obyvatele Květnice.

Škola
Školu chápu jako jednu z nejdůležitějších budov v obci – snadno zapamatovatelná budova s pravidelným rastrem velkých oken. Vizualita školy vychází z použitého konstrukčního systému – železobetonový skelet, který zajišťuje potřebnou flexibilitu. Dům je omítaný.
Klíčové pro mne bylo zachování hodnot utvářejících charakter místa. Jedná se především o půdorysnou stopu statku, průchodnost směrem k rybníku, stromořadí nesoucí historickou stopu hranice vesnice a dominantnost rybníka. Škola navazuje na již existující hospodářský statek, jeho dvůr využívá jako předprostor. Škola tvoří půdorysné U, tedy dvůr, který je otevřený směrem k rybníku. Školní dvůr je srdcem domu, je vyvýšen oproti hladině rybníka a uživateli tak skýtá nerušený výhled přes hřiště a silnici na rybník a starou část obce. Směrem do dvora jsou orientovány široké přestávkové chodby, vně učebny, samostatně stojí tělocvična, která bude využívána i veřejností.
| OCENĚNÉ PRÁCE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie