XVII.
pøehlídka
diplomových
prací 2016Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty

Vyhlašovatel

Holasová Petra
Víceúčelový objekt Jižní centrum Jablonec nad Nisou
vedoucí práce: Ing. arch. Luboš Knytl
fakulta: FS ČVUT Praha
rok: 2016

Práce hodnocená v prvním kole 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

partneři projektu 

Archicad

Česká centra

Marsh

Prefa


Schindler


Sipral


Velux


  zúčastněné školy 

   

           Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze


Autorská zpráva

Hmotové řešení převážně vychází z celkové ideje návrhu na danou lokalitu a z urbanistické studie, zadané v rámci předdiplomního projektu. Ulice 5. května dříve byla plnohodnotnou ulicí, ta však na konci 90. let ztratila svůj charakter necitlivou asanací objektů. Nově navrhovaný objekt do této ulice reaguje na pozůstatky této ulice a snaží se o navrácení jejího charakteru. Objekt je situován na místě, které je vstupem do nově se rozvíjející lokality Jižního centra města Jablonec, a proto je nutné na toto místo upozornit. Hmotové řešení objektu vychází z charakteru zástavby Jablonce nad Nisou, což jsou 4 – 5 podlažní domy a také na drobnou zástavbu nacházející se v podhorské oblasti, do které je město Jablonec pomyslnou bránou. Pro horskou drobnou architekturu jsou typické malé objemy, nepravidelná roztroušená zástavba a různě skloněné střechy. Na tyto aspekty je brán ohled v celém návrhu víceúčelového objektu. Naopak městský a reprezentativní charakter je na stavbě podpořen výběrem materiálu obvodového pláště, kterým je titanzinkový perforovaný plech.
Navrhovaný objekt v ulici Lipanská navazuje na stávající dům, který má architektonicky hodnotné průčelí odvrácené od řešených parcel. Záměrem návrhu bylo navázat na tento dům a připojit k němu i průčelí druhé, které bude stejně reprezentativní. Návrh respektuje uliční čáru a také hmotové řešení stávající stavby. Protahuje hmotu stávajícího domu v objekt se stejnými proporcemi avšak v jiném architektonickém ztvárnění.
Oba domy jsou navrženy ve vzájemném kontextu a komunikují spolu. A to zejména ve výškovém uspořádání. Domy svírají řeku a vytváří tak jedinečný průhled do Jabloneckých Benátek. Navržené stavby jsou vzájemně propojeny lávkou probíhající v úrovni 1.NP. Tato lávka překonává bariéru řeky a propojuje ulici 5. května s ulicí Lipanskou v jedné výškové úrovni, což vytváří významný propojovací prvek území.
| OCENĚNÉ PRÁCE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie