IX.
pøehlídka
diplomových
prací 2008Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Chvílová Petra
Systém zeleně města a krajina. Modelové území Jižní svahy ve Zlíněvedoucí práce: Doc. Ing. Pavel Šimek, PhD.
fakulta: ZF MZLU BRNO
rok: 2008

1. cena ČKA 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 |

partnei projektu 

Cegra
Nemetschek
Wienerberg

Tisk Hork

mediln partnei

E-architekt
asopis Architekt
Projekt


  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

Hodnocení poroty
Téma volné krajiny na hranici města, tak jak je v této práci uchopeno, řeší pro současného uživatele architektury několik problémů najednou. Z jedné strany působí návrh přechodu systému zeleně města ve volnou krajinu jako ochrana krajiny. Brání nechtěnému a nekontrolovatelnému přetékání města a pohlcování krajiny. Z druhé strany pak poskytuje potřebný komfort obyvatelům města. Zlín jako předmět zájmu tohoto projektu je mimořádně vhodný. Převážně modernisticky založené město, které pokračovalo ve vývoji směrem k panelovému sídlišti, se k řešení přechodu města do krajiny nejen nabízí, ale přímo jej vyžaduje. Odpovědným řešením těchto problémů může dojít i k zodpovězení otázek, které už téměř sto let vznikají kolem staveb moderní architektury. Jde o její návaznosti, které měly být její součástí a přidanou hodnotou oproti tradičním schématům. Porota velmi oceňuje trpělivou a podrobnou práci na tématu, které není na první pohled atraktivní, nemůže autorce přinést snadné zviditelnění, a přitom je životně důležité. Autorka nejen na téma upozornila, ale dokázala je zpracovat s pochopením a tak přesvědčivě, že nikdo nemůže pochybovat o jeho uskutečnitelnosti.

Autorská zpráva

Diplomová práce se zabývá teorií systému zeleně města a jeho napojením na krajinu. Na hranici města a volné krajiny se nachází příměstská krajinná zóna, která je předmětem projekční části diplomové práce. Modelové území Jižní svahy se nachází v severní části města Zlín. Krajinná zeleň zde navazuje na sídlištní zástavbu.
Projekt diplomové práce řeší koncepci tohoto území, jeho kompozici, funkci a provoz. Vychází z krajinného rázu území a v kompozici stylizuje typické krajinné prvky Zlínska, jako jsou sady, ovocná stromořadí nebo solitérní dřeviny. Jejich rozmístění vychází z terénních podmínek, které umožňují nejrůznější výhledy do zlínského údolí. Území o rozloze 24 ha obklopuje sídlištní zástavbu. Provoz v území navazuje na okolní cestní síť a odděluje stezky pro kola, běhání a chůzi. V území se nachází prostory pro pobyt, pro hru dětí, pro relaxaci a sport. Velkou část území zaujímá lesní porost, kde bylo pracováno s porostními skupinami s cílem vytvořit lesní stezku koncipovanou jako lesní park s palouky a rekreačními prvky. Protiklad lesu tvoří otevřený luční porost segmentovaný ovocnými sady a stromořadími. Místo s výhledem na okolní horizonty bylo vybráno pro pobyt, se systémem zpevněných cest a mobiliářem. V prostoru louky je dále vymezeno místo pro pobyt se psy, cvičiště, pikniková louka a veřejné ohniště. Cílem návrhu bylo vytvořit komponovanou krajinnou zónu v dotyku se sídlištěm, která plní ekologické funkce (územím prochází lokální biokoridor), požadavky obyvatel a zapadá do krajinného rázu.| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie