VII.
pøehlídka
diplomových
prací 2006Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Gebrian Adam
Úprava Náměstí míru ve Zlíně

vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Jiří Suchomel
fakulta: FA TU LIBEREC
rok: 2006

Práce hodnocená v prvním kole 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

partnei projektu 

Archicad

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

Sipral


Skeletsystem Goldbeck

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze
         
Autorská zpráva


Koncept
Cílem projektu bylo zastavět jižní stranu náměstí Míru a zmenšit tak jeho celkovou velikost, aniž by tím utrpěl existující park neplánovitě vzniklý na tomto místě. Spojení těchto protikladných cílů bylo hnacím motorem celého projektu.
Existence parku nebyla chápána jako překážka, ale naopak jako obrovská příležitost, kterou bylo třeba využít. Navržený objekt je tak jen jakousi obálkou, která umožňuje vzájemné propojení velikostně identických prostorů. „Tvrdé“ dlážděné části a „měkké“ parkové části.
Architektonické řešení
Zástavba bloku s výjimkou nejexponovanější severní strany obrácené k náměstí svým charakterem nijak nevybočuje z kvalitní funkcionalistické zástavby s blokem přímo sousedící. Dalo by se říci, že se svému okolí záměrně přizpůsobuje, jak z hlediska výškové regulace, tak z hlediska členění fasád a použitých materiálů.

Nejexponovanější severní část bloku obrácena k náměstí je tvořena obdobně dimenzovaným čtyřpodlažním objektem, jehož speciálnost je vytvořena prostým vyzvednutím této hmoty o běžná čtyři podlaží výše. S výjimkou překryvu těchto dvou částí je tak i splněna podmínka regulačního plánu místa, že na místě je povolena maximálně čtyřpodlažní zástavba s ustupujícím pátým patrem.
Celý blok je rozdělen na 9 samostatně fungujících objektů, které jsou však spojeny společným servisním prostorem, který má i své konstrukční opodstatnění. Tedy i varianta fungování bloku jako jednoho jediného super objektu je v zásadě možná.

Budova je navržena jako kombinovaná železobetonová skeletová a stěnová struktura. Páteř domu tvoří dvojice železobetonových stěn o tloušťce 45cm, které vytvářejí pravoúhlý tvar písmena u. Jsou od sebe osově vzdáleny 4,25m a obsahují ve svém meziprostoru veškeré technické vybavení stavby, včetně komunikačních jader.2006
| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie