IX.
pøehlídka
diplomových
prací 2008Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Mundl Ondřej
Dům na Cejlu, Brno
vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Jiří Oplatek
fakulta: FA VUT BRNO
rok: 2008

2. cena ČKA 
 


| 1 | 2 | 3 |

partnei projektu 

Cegra
Nemetschek
Wienerberg

Tisk Hork

mediln partnei

E-architekt
asopis Architekt
Projekt


  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

Hodnocení poroty
Oceněný návrh patří do skupiny diplomových prací s konkrétním zadáním úkolu, jeho místa i programu. S tématem velmi aktuálním. Navrhovaná kompozice zastavění dlouhého a úzkého pozemku je elegantní. Dvě protáhlá nízká křídla hostelu rozděluje průchozí pasáž s vnitroblokovou zahradou. Průraz městským blokem je uzavřen vyššími budovami ve stavebních čarách Bratislavské a Francouzské ulice. Porota konstatovala, že architektonické pojetí úkolu je přesvědčivé, bez provozních nebo technických nedostatků. Grafická prezentace návrhu je působivá. Úroveň diplomové práce je vysoká.

Autorská zpráva

Analýzy
Při řešení lokality jako celku vzešly čtyři základní momenty, které se staly podmínkami a vodítky pro samotný koncept:
– Potřeba rozčlenit současnou bariéru v území – dvě stě padesát metrů dlouhý blok mezi ulicemi Francouzská a Bratislavská, zabraňující severojižní prostupnosti územím.
– Využít a zpřístupnit plochy ve vnitrobloku aniž by došlo k narušení charakteru a soukromí okolní zástavby.
– Vytvořit nové veřejné a poloveřejné prostory a vyvážit absenci zeleně v lokalitě.
– Zachovat historickou strukturu pavlačových domů vycházející z příčné parcelace území.

Koncept
Podoba domu je prvotně určována liniemi a tvary typickými pro tuto oblast, vycházejícími z příčné parcelace z 19. století. Svým objemem a měřítkem navazuje na okolní městskou strukturu tvořenou převážně pavlačovými domy. Dům se skládá z jednoduše řešené uliční hmoty podřízené ulici jako celku a na ni navazujících dvorních traktů, tvořících „krajinu“ uvnitř bloku. Městský prostor tak z ulice Bratislavská prochází budovou, dostává se do vnitrobloku, aniž by narušoval jeho soukromý charakter, a na straně druhé vyúsťuje skrz uliční dům do ulice Francouzská. Tvoří tak přirozenou komunikační osu – pozvolně stoupající rampu vedoucí blokem. Proměnlivá výška traktů, která sleduje topografii terénu, vymezuje veřejné, polosoukromé a soukromé prostory.

Funkce
Vychází ze dvou principů – dům sloužící městu a město sloužící domu. V prvním případě dům rozšiřuje ulici a její parter otevřenou pasáží vedoucí do vnitrobloku, po jejíchž stranách se nachází vstupy do hostelu, obchodu, restaurace, fitness a další veřejné vybavenosti. V druhém případě dům svou náplní, která se pohybuje ve stejné rovině okolního života, dává impulzy pro jeho rozvoj. Ruch hostelu je v přímém kontaktu s místním životem, stává se tak plícemi pro danou lokalitu.
| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie