VII.
pøehlídka
diplomových
prací 2006Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Hradilková Tereza
Sociální bydlení na příkladu Kladna

vedoucí práce: Ing. arch. Ivan Kroupa
fakulta: FA ČVUT PRAHA
rok: 2006

ArchiCAD 
 


| 1 | 2 | 3 |

partnei projektu 

Archicad

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

Sipral


Skeletsystem Goldbeck

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze
         

Hodnocení poroty


Diplomová práce se snaží řešit sociální bydlení menšího průmyslového města. Lokalita „Podprůhon“ je architektonicky a urbanisticky silný koncept, který je schopen absorbovat její předpokládaný další vývoj. Lokalita „Slepá“ na rozdíl od první volné neuzavřené struktury doplňuje a uzavírá městskou strukturu. Projekt byl vyhodnocen nejlépe z prací ucházejících se o získání zvláštní ceny ArchiCAD.

Autorská zpráva


Ghetta jsou nevýhodná pro jejich obyvatele, pro okolí i celé město.Těm, kteří stojí o zlepšení vlastní situace, by měly pomoci nejen nezávislé instituce či jednotlivci ale i města. Terénní sociální pracovníci pomáhají s hledáním práce, s řešením bytové situace, učí hospodařit s penězi a vedou k placení nájemného a k tomu, aby děti chodily do školy. Komunitní plán měst by měl obsáhnout sociální péči o všechny potřebné tzn.kromě sociálně slabých i mladé, staré, handicapované.
V této práci budu přemýšlet o tom, jak by mělo vypadat sociální bydlení na příkladu středočeského Kladna. Bytová situace je jen malá část celé problematiky a proto budu předpokládat, že by byl přístup ke všem částem komplexně promyšlený. Jinak by to nedávalo smysl. Má úloha je utopická, konkrétní zadání by vyšlo z připraveného komunitního plánu, z průzkumu individuálních potřeb obyvatel. Předpokládám, že by budoucí obyvatelé takového bydlení aktivně participovali na jeho přípravě (v rámci svých možností pak i na jeho realizaci). Předpokládám, že by byla pro všechny vytvořena srozumitelná pravidla, jak takové bydlení získat či ztratit a že by bylo rychle a účelně spravováno. Předpokládám, že v případě startovního bydlení pro mladé a chudé není cílem se o někoho starat, ale dát mu šanci a být mu spojencem v jeho vlastním snažení.
Jaké by tedy bydlení mělo být, aby pomohlo integrovat jeho obyvatele ? Aby byla cena pořízení a provozu úměrná vzhledem k možnostem jeho obyvatel ? Aby umožňovalo modifikaci či růst dle individuálních potřeb ? Aby mohlo sloužit všem potřebným ?

Co z toho vyplývá pro architekturu města a objektů ?

Město Kladno má sedm částí. Představuji si strukturu sociálního bydlení jako menší objekty s různorodou promíchanou náplní rozprostřenou po všech sedmi částech. Objekty by měly různý charakter vycházejících z různých lokalit a náplní. Jako příklad vybírám dvě z více možných lokalit v nejstarší z městských částí „Kladno“. Lokalita „Slepá“ je v centru města, uvnitř vícepodlažního bloku v kompaktní struktuře. Lokalita „Podprůhon“ je v podzámčí, má charakter vesnice. Na těchto příkladech si budu představovat principy domů tak, aby pomohlo soužití jejich obyvatel a aby mohly růst, když bude potřeba. Z malého startovního bytu by se tak mohl stát velký byt – ze sociálního bydlení by se mohlo stát něco jiného…


„Slepá“ :
Dům je na severu pozemku, zachová tak jižní dvůr. Do jižního dvora jsou orientované pokoje, na severní cestu zázemí. V domě nejsou žádné společné prostory, je jasné, kdo se o co se stará. To, že je pozemek přístupný ze tří cest různých výškových úrovní, umožňuje samostatné přístupy do všech bytů a co největší počet bezbarierových bytů. V domě jsou byty různých velikostí pro všechny potřebné skupiny. Uspořádání bytů je takové, aby bylo možné je dostavovat, aby se mohly zvětšovat. Je to volba mezi samostatným venkovním prostorem nebo jedním pokojem navíc. Jižní fasáda je připravená na věšení prádla nebo květináčů.
Východní část domu je pro veřejnost, z ulice je orientován obchod,ze dvora pak školka-klubovna pro děti,aby se matky mohly věnovat práci a přispět tak do rodinného rozpočtu. Konstrukce je z cihelných tvárnic, aby se masivností a životností vyrovnala okolním domům. Vytápění a ohřev vody je pomocí kombinovaného systému slunce a plyn, akumulační nádrže na teplou vodu jsou v podkroví, pod solárními panely.

„Podprůhon“ :
Navrhuji samostatné domy podél cesty, jako pokračování stávající struktury. Na pozemek se vejde maximálně 5 podélných pozemků. Na východě ústí do louky a lesíku, kde je také dětské hřiště. Směrem do cesty je orientováno zázemí domu (vstup,koupelna,kamna a sklad na dřevo,kuchyně), je to pevná a nezbytná část .Směrem do zahrady jsou obytné pokoje. Na začátku jsou jen dva, aby byla pořizovací cena při zastavěné ploše 52 m2 1milion Kč. Další pokoje si může každá rodina dostavět dle svých potřeb a možností, dům je na to připraven. Pozemky jsou od začátku rozděleny zdí, podél níž mohou domy růst. Zázemí je zděné, pokoje jsou z dřevěných fošen. Vytápění je pomocí kamen na dřevo.2006
| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie