VII.
pøehlídka
diplomových
prací 2006Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Johanis Viktor
Mezinárodní civilní letiště - Hradec Králové

vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Patrik Kotas
fakulta: FA ČVUT PRAHA
rok: 2006

Práce hodnocená v prvním kole 
 


| 1 | 2 |

partnei projektu 

Archicad

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

Sipral


Skeletsystem Goldbeck

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze
         
Autorská zpráva


Areál Královehradeckého letiště se nachází v severním sektoru města. Jedná se o bývalé vojenské letiště, které roku 2004 převedlo Ministerstvo obrany ČR na město Hradec Králové. V tomtéž roce byla Ing. arch. P. Kotasem, Ing. M. Samohrdem a Ing. V. Michalcem vypracována dopravně urbanistická studie na využití areálu bývalého vojenského letiště. Pro zasazení nového letištního terminálu jsem navázal na tuto studii. Poloha nově navrhované odbavovací haly je dána bezprostřední návazností na stávající zpevněnou plochu, kterou lze využít pro stojánky letadel.
Architektonické řešení odbavovací budovy - Letištní terminál je většinou prvním objektem, se kterým se cestující setkává při příletu do cizí země, a vytváří též poslední dojem cestujícího při odletu.
Letiště je hranice mezi dvěma světy - prostorem, který nás svazuje zemskou přitažlivostí a světem létání. Tento předěl se projevuje v návrhu letištního terminálu. Odbavovací hala vyrůstá terénními vlnami ze země, naopak tranzitní a odletová hala je maximálně prosklená a otevřená k nebi. Jednotlivé vlny jsou navrženy tak, aby před stojánkami letadel vytvářely vstupní brány, jejichž čela jsou vykloněna k letadlům. Oblouky jsou doplněny prosklenými hranoly nástupních mostů, cestující má tak poté, co projde bezpečnostním filtrem, neustálý vizuální kontakt s letištní plochou, nebem, s letadly na zemi i ve vzduchu. Prostřední terénní vlna je největší a nejvíce vykonzolovaná, je v ní hlavní vstup, vertikální komunikace a zavěšená vyhlídková plošina. V bočních menších vlnách je přílet a odlet.
Terminál letiště je vnímaný již při přibližování letadla k přistávací ploše a znovu při odletu. Z jeho střechy se stává pátá fasáda, je proto třeba volit design letiště tak, aby se uplatňoval i tento pohled. U nového Terminálu A tak cestující mohou z oblohy pozorovat vlnící se terén a prostorovou příhradovinu tranzitní a odletové haly.2006
| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie