VII.
pøehlídka
diplomových
prací 2006Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Klápště Petr
Euroregion Nisa - potenciály rozvoje v integrované Evropě a jejich využití v prostorové koncepci Libereckého regionu

vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Karel Maier
fakulta: FA ČVUT PRAHA
rok: 2006

Práce hodnocená v prvním kole 
 partnei projektu 

Archicad

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

Sipral


Skeletsystem Goldbeck

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze
         
Autorská zpráva


Region je v návrhu prostorové koncepce chápán jako „přirozený“, tj. bez administrativních překážek a hranic, jejichž vliv se bude s pokračující evropskou integrací oslabovat. Analýzy byly proto zpracovány pro celé území Euroregionu Nisa a původní předpoklad – přeshraniční charakter „přirozeného“ regionu - potvrdily.

Postup práce
Součástí tvůrčího řešení je i postup zpracování návrhu založený na modelování vzájemných vazeb klíčových faktorů v území a z nich vyplývajících možných rozvojových scénářů v dlouhodobém horizontu a na práci s image regionu. Stručně vyjadřuje postup schéma:
Popis stavu dle oblastí→dílčí SWOT dle oblastí→SWOT analýza→model vazeb klíčových faktorů→rozvojové scénáře→návrh rozvojových prostorů→návrh image→návrh klíčových projektů
Dva z klíčových faktorů (proces evropské integrace a přeshraniční spolupráce) stojí na počátku vzájemných funkčních vazeb a z jejich kombinací vycházejí rozvojové scénáře.

Návrh - rozvojové scénáře
Vzniklé scénáře lze charakterizovat jako aktivní, pasivní a krizový.

Návrh – rozvojové prostory
Jako hlavní rozvojové prostory byly navrženy aglomerace Liberec-Jablonec n. N. a Trojzemí (Hrádek n. N., Zittau, Bogatynia), hlavní rozvojovou osou jejich spojnice.

Návrh – image
V dnešní době převažující trend zprostředkovaných a snadno členěných informací se musí objevit i v územním plánování. Návrh image definuje územní pásy sdružující s využitím synergického efektu podobné aktivity a symboly (páteř regionu, stará památka, duchovní centrum, oáza klidu…).

Návrh – klíčové projekty
Klíčové projekty (high-tech centrum, zábavní park Turów, zklidnění Jizerských hor, řízená suburbanizace a související dopravní infrastruktury) mají potenciál být hybnou silou dalšího žádoucího rozvoje, nepokrývají proto plošně celé území.2006
| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie