X.
pøehlídka
diplomových
prací 2009Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Václav Kruliš
Věznice Kladno-Koněv - konverze bývalých koksoven na Kladně
vedoucí práce: Doc. Ing. arch. Michal Hlaváček
fakulta: FA ČVUT PRAHA
rok: 2009

3. cena ČKA 
 


| 1 | 2 | 3 |

partnei projektu 

SOB

Cegra
Nemetschek
Canon
Wienerberg
Tisk Hork
AbecedaPC

mediln partnei

E-architekt
asopis Architekt
Projekt


  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

    

Hodnocení poroty
Porotu v první fázi zaujala neobvyklá, avšak funkčně plně odpovídající náplň konverze průmyslového areálu. Využití stávajících, pro město typických a neobyčejně cenných objektů koksovny s navrženou dostavbou nových, do míst po vytěžení znovu použité, kontaminované zeminy. Při podrobnějších zkoumáních v dalších fázích porotu přesvědčila invenční transformace pěti významných objektů kladenské industriální architektury.

Autorská zpráva

Hlavním motivem práce je zachování architektonicko-společenského děditství areálu bývalé huti Koněv na Kladně a jeho konverze do užitečné funkce.
Urbanisticky významná poloha v centru města a zvláštní architektonicko-estetická kvalita již mrtvého areálu stále motivují k hledání nových cest jeho využití. Dezolátní stav, strohost a ponurost vedla k vizi využít této atmosféry pro návrh nápravného zařízení, jejichž množství je v současné době nedostatečné. Navíc je třeba české vězeňství po letech odtabuizovat. Doby, kdy vězeňství bylo skrytým (a tedy nekontrolovatelným) nástrojem moci, jsou snad za námi. Proto umístění věznice ve městě. Zároveň bude odstrašujícím příkladem pro potenciální hříšníky.

Pro nové využití byly vybrány stávající ž-b objekty: mlýnice, zásobník, zavážecí věž, hala chem.provozu a plynojem, které tvoří relativně ucelený komplex bývalých koksoven. Těmto objektům byla přiřazena nová funkce, byl vytvořen nový generel areálu a navrženy nové objekty, nutné pro provoz věznice.
Celý systém vychází z vize vytěžení kontaminované zeminy, umístění nových objektů do vytěžených pozic ve vazbě na původní objekty nově využité pro účely věznice.
Srdcem věznice je centrální nádvoří, umístěné v těžišti nově využitých objektů. Do nich jsou včleněny funkce většinou ubytovací, administrativní a výukové. Doprovodné provozy jsou umístěny do vytěžených podzemních prostor. Vyčištěná vytěžená zemina svým navrácením na původní místo tyto provozy zakryje. Původní objekty tak nadále zůstanou dominantami areálu (potažmo celého města).
Vzhledem k rozsahu projektu jsou nové objekty řešeny schématicky, důraz je kladen na objekty původní a jejich transformaci. Architektonický výraz je založen na kontrastu syrového betonu původních konstrukcí a doplňkových, nově implementovaných prvků, většinou pojatých tvrdou kovovou cestou. Vizuální podoba věznice - pro obyčejného člověka těžko stravitelná - se může stát pro svéráznou vězeňskou subkulturu vítanou změnou, oživením v jinak stereotypním způsobu „přežívání“. Prostředí takové věznice (na rozdíl od zcela fádního prostředí ostatních věznic) by mohlo vybudit u vězněných potenciál, který povede k jejich nápravě ...| OCENĚNÉ PRÁCE | FINALISTÉ | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie