XI.
pøehlídka
diplomových
prací 2010Aktuálnì

podmínky
protokol ze zasedání poroty

Vyhlašovatel

Anna Háblová
Vize pro Prahu
vedoucí práce: Ing. arch. Michal Kohout, Ing. arch. Irena Fialová
fakulta: FA ČVUT PRAHA
rok: 2010

Práce vyřazena ve II. fázi 
 


| 1 | 2 | 3 |

partnei projektu 

eskoslovensk obchodn banka
Cegra
Nemetschek
Tisk Hork

mediln partnei

E-architekt
asopis Architekt
Projekt


  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

         

    

Autorská zpráva

Tímto projektem se snažím pochopit město jako celek se všemi jeho vrstvami, a najít koncept – vizi, která by řešila jeho aktuální problémy, nebo alespoň co nejvíce stávajících problémů co možná největšího počtu vrstev
Návrh je výsledkem chápání města jako struktury s dírami parků a drobky suburbií, spolu s vnímáním globálních a regionálních problémů a trendů. Cílem návrhu je jemně uchopit město a dát mu nový význam. Cílem je říci co věci jsou a podle toho se k nim chovat a určit nová pravidla. Cílem je nalézt jednoduchá a pochopitelná řešení, ovlivňující co nejvíce vrstev města. Těchto cílů může být dosaženo rozdělením města do dvou zón a každému najít další koncept. Rozdělit město na uvnitř a vně.
První zóna by měla být samotnou Prahou a obsahovat husté (kontinuální) město včetně rezervy pro další růst. Hranice by měly být menší než ty současné (vzniklé roku 1974).
Druhá zóna by obsahovala porózní strukturu suburbií, ale bez možnosti vztahovat se k Praze jakožto její součásti, což by je mohlo přimět k hledání své vlastní identity a historických kořenů bez odvolávání se na samotnou identitu srdce města.
Navzdory pocitu, že suburbií Prahy by mohly být celé Čechy, hranice druhé zóny jsou definované jako hranice obcí, obsahující více než 50% obyvatel dojíždějících do centra. Každá z nových oblastí by měla mít nová pravidla. V první zóně by byla omezena automobilová doprava a ve druhé zóně chráněná příroda.
Pro první zónu navrhuji zdůraznění polycentričnosti podpořenou návrhem okružního metra-vlaku.
Druhou zónu koncipuji jako ostrovy v krajině. Vesnice by byly prorostlé klíny lesa a propojené alejemi.
Hranici mezi oběma zónami řeším symbolickým Hraničním parkem, který by kopíroval administrativní hranice a byl by přechodem, centrem i vymezením.The main proposal is result of understanding the city like matter with holes of parks and crumbs of suburbia coupled with general and global problems and trends in the world. The aim of the proposal is to gently grab the city and give its comprehensible meanings. The aim is to say what things are and accordingly with it work and establish new rules. The aim is finding simple and understandable concept influencing as much layers of city as possible. All aims will be achieved by dividing the city into two zones. Inside and outside.| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie