XI.
pøehlídka
diplomových
prací 2010Aktuálnì

podmínky
protokol ze zasedání poroty

Vyhlašovatel

Nina Pevná
Polyfunkční komplex Plzeň
vedoucí práce: Ing. arch. Miloš Florián PhD.
fakulta: FA ČVUT PRAHA
rok: 2010

1. cena ČKA 
 


| 1 | 2 |

partnei projektu 

eskoslovensk obchodn banka
Cegra
Nemetschek
Tisk Hork

mediln partnei

E-architekt
asopis Architekt
Projekt


  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

         

    

Hodnocení poroty
Bez ohledu na umístění stavby respektive urbánního kontextu se porotě projekt líbí. Je natolik svůj, že má právo existovat v daném místě, bez hodnocení hodí-li se či ne vzhledem k okolním vztahům. Předpokladem k naplnění výše zmíněného práva existence je jeho dokonalá realizace vizuálních hodnot, kterými oplývá. To znamená tak jak hovoří o použití programu, kterým je stvořen, tak se musí jevit i v samotném reálu, jinak by se mohl velmi snadno stát jen nepovedenou realizací a tento fakt si musí autorka uvědomit při každém svém dalším podobném návrhu.

Autorská zpráva

Řešené území se nachází v Plzni mezi hlavním vlakovým nádražím a historickým centrem města. Jedná se o blok vymezený ulicemi Americká, Sirková a Denisovým nábřežím. Jedním z cílů projektu byla expanze zeleného pásu obklopujícího historické jádro města dále k nádraží a vytvořit tak ideální pěší spojení zelení s vedlejšími aktivitami. Cílem bylo vytvořit objekty, které nebudou fungovat na úkor zeleně, ale svou kompozicí hmot ideu parku podpoří. Parter je volně průchozí, komerční a jiné aktivity se nachází pod zemí, nebo v horních částech budov. Budovy se nestávají barierou, ale aktivní součástí parku, nekonkurují zeleni, ale jen funkčně doplňují danou lokalitu. Primární je pohyb lidí a to v různých úrovních (horizontálně pod zemí, horizontálně na povrchu, horizontálně skrze vrchní části budov nebo kombinace prostřednictvím vertikálních stonků budov). Domy jsou vzájemně proklenuty podobně jako stromy v alejích či volné přírodě, kterými se člověk pohybuje právě primárně navrženými nebo spontáně vytvořenými pěšími cestami. Dané území se nachází ve svahu, který klesá od ulice Americká směrem k severu s výškovým převýšením až 7 metrů. Tohoto bylo využito pro zbudování podzemních podlaží, skrze něž může pěší sklesat až k řece. Pro návrh ideálního hmotového řešení byl vytvořen script prostřednictvím programu Grasshopper. Vstupními daty jsou křivky, vytvořené spojením bodů reprezentujících možné průchody pěších. Křivky tak představují pomyslné pěší trasy, došlo však k jejich redukci a optimalizaci, kdy byla vybrána ideální možná spojení (trasy). Uvnitř nich jsou pak generovány křivky udávající tvar objektů, právě tak, aby neblokovaly vybrané pěší trasy. Byly vytvořeny objekty, “kokony”, s ideálním rozmístěním jednotlivých budov, jejich velikostí, šířkou a výškou, orientací a tvarem vzájemně propojené prostřednictvím scriptu založeného na metaballs.| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie