XI.
pøehlídka
diplomových
prací 2010Aktuálnì

podmínky
protokol ze zasedání poroty

Vyhlašovatel

Jiří Žid
Obnova zchátralého Nového města v Liberci
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Zdeněk Fránek
fakulta: FUA TU LIBEREC
rok: 2010

1. cena ČKA a cena Allplan 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

partnei projektu 

eskoslovensk obchodn banka
Cegra
Nemetschek
Tisk Hork

mediln partnei

E-architekt
asopis Architekt
Projekt


  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

         

    

Hodnocení poroty
Projekt zaceluje dnes hluché místo v srdci Liberce. Nové město, čtvrť s krásnou polohou sevřenou kopci a s výrazným geniem loci citlivě doplňuje strukturou hmotově navazující na zbytky původní čtvrti. Zachovává drobné měřítko až pitoresknost čtvrti, přičemž zároveň úspěšně ověřuje využitelnost této struktury pro současné požadavky bydlení. Nová struktura nabízí velkou pestrost veřejných i soukromých městských prostor.

Autorská zpráva

Dva ideály obytné čtvrtě v srdci Liberce:
Piazzetty. Bohatost městských prostorů s různým poměrem soukromí ku veřejnému, návaznost prostorů na městskou strukturu s vtažením historie místa.
Ideál velké rodiny hodující na př. u svíčkové na smetaně. K tomu musí být vytvořeny podmínky pro hodování (soukromí rodiny a důstojnost domu) a podmínky pro založení rodiny, která zde může žít ,,navždy“.

Popis řešení:
Důstojné zachování se ke starým domům jako zbytkům krásného stavitelství, vytyčení pevné hmotové hradby vůči dramatickému parku ve svahu, která vytváří charakterově uzavřené prostředí jedné městské obce s důrazem na kvalitu bydlení, tvořenou klidem škálou a městských prostor.
Čtvrť hlavně pro bydlení, doplněná o manufaktury v parteru a komerční prostory pro kavárny a drobné služby v hradbě k parku. Čtvrť intenzivního bydlení, k níž přiléhá město osmi „branami“ a navrženým masivním parkem. Nové domy z dřevěného skeletu svoji racionální logikou, omezenými možnostmi a tvarovou elementárností, přiléhají ohleduplně ke starým domům. Domy umožňují trvalé rodinné žití ve společnosti malého množství sousedů a důrazem na individuální postavení domů vůči městským prostorům. Funkce pro pohodlné každodenní žití jsou součástí čtvrti. Z obytného prostředí je co nejvíce odstraněno stání automobilů. Domy vytváří prostory, kde se na mění poměr soukromí ku veřejnému. Domy jasně vymezují hranici parku ku zastavitelnému území. Park slouží městu a také pomáhá zachovat duch místa, odděluje charakter zadků domů z Pražské ulice a Sokolovského náměstí, vyzdvihuje palácové domy žabáka, fary a školy a drží i jejich výškový odstup. Veduty, průhledy a síla stávajících domů postavených na skále zůstávají. Park odkrývá ve středu města jeho základní princip prudkého žulového kopce, obestavěného domy, kterého město využívá nedostatečně. Scuknutá uzavřená městská struktura doplňuje urbánní rytmický řád liberecké zástavby.| CENY A UZNÁNÍ ČKA | ZVLÁŠTNÍ VĚCNÉ CENY | PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie