XII.
pøehlídka
diplomových
prací 2011Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Pavlišta David
Horní náměstí v Jablonci nad Nisou
vedoucí práce: prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel
fakulta: FUA TU Liberec
rok: 2011

1. cena 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 |

partnei projektu 

eskoslovensk obchodn banka


Tork


Legrand

Tisk Hork

Cegra

esk televize

Marsh

mediln partnei

asopis Architekt
E-architekt


  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

         

    

Hodnocení poroty
Autor prokazuje hlubokou znalost města Jablonce nad Nisou. Úvaha nad geniem loci místa jako žebříkové soustavy prostor definovaných pravidelnou geometrickou strukturou, vzájemně osově propojených postupným odstupňováním výškovým a velikostním směrem k monumentálnímu kostelu od Josefa Zascheho, je správná a krásná. Autor upozorňuje na nejdůležitější slabinu srdce města – přílišnou velikost a neuchopitelnost měřítka Horního náměstí, a volí možnost ukotvení jeho měřítka vložením novostavby iniciačního městského domu. V několika srozumitelných krocích popisuje úpravu okolí pro tuto klíčovou stavbu, která v sobě kromě vnitřních funkcí veřejných plní mnohé funkce městotvorné – rozděluje a zároveň propojuje dvě náměstí, zahušťuje prořídlou strukturu města, rámuje průhledy, tvoří výškové hrany, vyrovnává se se zalomením principiální urbanistické osy, definuje nové náměstí, naplňuje rezervy zastavitelnosti. Porota velmi kladně oceňuje propracovanost návrhu a citlivý přístup autora k řešení problému poničené městské struktury jednoduchými a srozumitelnými nástroji. Diskutabilní je koncepce pěší trasy podél nového objektu na staré kamenné zdi, která může výsledné městské drama značně oslabit. Navrhovaná architektura, byť poněkud akademická, vhodně reaguje na přísnou monumentalitu Zascheho kostela a „německého“ ducha města.

Autorská zpráva

Jablonec nad Nisou má poměrně jasnou a kompaktní strukturu městského centra. Je zde pouze několik nedořešených bodů, které urbanismus Jablonce degradují na úroveň menších postindustriálních měst v okolí. Horní náměstí a jeho nejbližší okolí je jedním z nich.
Je připomínkou velkorysého městského plánování meziválečného období a tehdejších velkých ambic města. Prostor, který se nikdy náměstím v pravém smyslu slova nestal a nikdo z místních ho tak nikdy nevnímal a nevnímá. Prostor, který je velkokapacitním parkovištěm. Prostor, jehož rozvoj měla podpořit iniciační stavba Kostela nejsvětějšího srdce Ježíšova od architekta Josefa Zascheho z r. 1932. Prostor, jehož německá velkorysost byla přeměněna na velkorysost socialismu a stal se středobodem prvomájových průvodů a politických shromáždění.
Za zásadní problém považuji velikost prostoru a charakter okolních budov této velikosti neodpovídající. Městská knihovna a polyfunkční dům rozdělují prostor na dvě náměstí ve dvou výškových úrovních. Školní náměstí s dominantními budovami knihovny a střední školy a Horní náměstí s dominantním kostelem a zarámovaným obrazem Jizerských hor. Budovy zalamují neukončenou pěší osu a dosud opomíjenému výhledu do krajiny z desetimetrové žulové stěny dávají nový rozměr. Svou náplní budovy reagují na přítomnost tří středních škol a rezidenční nefunkčnost městského centra.
Téměř divadelní sekvenci městských prostor završuje městský park a rezidenční blok s bydlením rodinného charakteru.| OCENĚNÉ PRÁCE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie