XII.
pøehlídka
diplomových
prací 2011Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Raimanová Žofie
Hranice ve městě - Textilana Liberec
vedoucí práce: prof. Ing. arch. Ivan Kroupa
fakulta: VŠUP Praha
rok: 2011

4. cena 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 |

partnei projektu 

eskoslovensk obchodn banka


Tork


Legrand

Tisk Hork

Cegra

esk televize

Marsh

mediln partnei

asopis Architekt
E-architekt


  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

         

    

Hodnocení poroty
Autorka uvažuje o hranicích a jejich smyslu pro město. Hranice jako místo vazby mezi prostory, které z této vazby těží a nestavějí mezi sebe bariéru. Struktura s hranicemi namísto bezbřehé koláže. Z původního areálu Textilany, který se, stejně jako město v jeho bezprostředním okolí, vyvíjel bez interakce, zbyl jeden objekt – nositel paměti. Po asanaci výrobního areálu zůstala v organismu města rána, kterou autorka nenásilně léčí. Nechává prostor prokrvovat přirozenými vodními toky a prorůstat sousedními zdravými tkáněmi definovaných městských struktur a živé přírody. Tím vzniká neotřelá srostlice objemů a prostorů navzájem se obohacujících. Příslušnost k městskému centru a současné uvědomění si jeho existence opravňuje autorku k návrhu akcentu v podobě věže. Věž má smysl tam, kde se neutopí mezi ostatními věžemi. Porota kladně hodnotila propracovanost návrhu, srozumitelnost, míru podrobnosti, odpovídající rozsahu tématu, a rozhodla se udělit práci odměnu.

Autorská zpráva

Hranice jsou podstatnou součástí každého města. Jsou to zlomy v kontinuitě prostoru napomáhající k orientaci v rámci města. Mohou být bariérou, ale mohou fungovat i jako prvek propojující.
Rozhraní centrální části Liberce a okolní zástavby je místem pro rozvoj, otázkou propojení, ale i otázkou výrazu města. Liberec se nevyvíjel v rámci středověkých hradeb, není zde proto patrná scelující vnitřní hranice centrální části. Výrazná topografie, množství vodních toků a lesních porostů neumožňovala rázný koncept ve struktuře zástavby města. Charakteru Liberce by lépe odpovídalo řešení drobnými zásahy, které však spolu komunikují a dohromady vytvářejí scelující prvek. Východiskem je systém věží. Věže se stávají orientačními body v rámci města. Tyto body jsou umístěny na hranici centra Liberce v místech příjezdových cest. Mohou být chápány i jako brána, vstup do centra města.
Jeden z bodů je umístěn na území, kde v minulosti stál uzavřený areál Textilany. Dnes prázdné a nepropustné území lze chápat jako problematickou hranici ve formě bariéry, přestože má potenciál stát se atraktivní městskou částí. Nalézá se v prostoru dvou údolí na hranici mezi centrem a rekreační oblastí kolem Harcovské přehrady.
Zároveň tvoří hranici mezi třemi kopci s obytnou zástavbou. Práce se proto zabývá jejím přetvořením v rozhraní. Navrhuji intenzivní zástavbu s městskou třídou navazující na centrum protažením ulice Na Bídě. V uzlovém bodě vzniká náměstí uzavřené příčným objemem, který je však prořezán, a dále se otevírá prostor parku pod přehradou. Domy-mosty slouží k propojení okolních kopců. Zástavba v druhém údolí se vztahuje k odkrytému potoku.
Území lze chápat jako středobod textilního průmyslu, jenž byl po dlouhou dobu doménou Liberce. Navržením centra textilu (rekonstrukce jediné zbylé budovy Modrý Bod a novostavba věže) oživuji vztah Liberce k textilnictví a vytvářím nový atraktor.| OCENĚNÉ PRÁCE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie