XII.
pøehlídka
diplomových
prací 2011Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty


Vyhlašovatel

Skalická Petra
Konverze areálu bývalé textilní továrny Mosilana v Brně
vedoucí práce: Ing. arch. Jan Aulík
fakulta: FA ČVUT Praha
rok: 2011

5. cena 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 |

partnei projektu 

eskoslovensk obchodn banka


Tork


Legrand

Tisk Hork

Cegra

esk televize

Marsh

mediln partnei

asopis Architekt
E-architekt


  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

         

    

Hodnocení poroty
Návrh řeší nové využití bývalého průmyslového areálu v centru Brna. Jedná se o téma velmi aktuální. Proměny takových území jsou dnes pro budoucí život mnoha našich měst stejně důležité, jako byl na začátku průmyslového věku jejich vznik. Vytvoření vhodných podmínek pro jejich uskutečnění je proto základním předpokladem úspěšné konverze. Autorka si je tohoto faktu dobře vědoma. Vlastní návrh řešení doprovází úvahou nad mechanismy pořizování a schvalování územních plánů a hledáním ideálního vztahu veřejného a soukromého v městském prostředí. Slabinou jinak dobrého a ke stávajícím hodnotám i novým potřebám města citlivého návrhu je – alespoň podle materiálů, které měla porota k dispozici – málo podrobně dokumentované řešení nového využití objektu barvírny, ústřední a zřejmě i nejvíce hodnotné budovy původního areálu. Prezentovaný přístup, prokazující autorčino samostatné uvažování, je však natolik přesvědčivý, že se porota rozhodla udělit návrhu odměnu.

Autorská zpráva

Poslední dobou se čím dál více diskutuje o rozvoji měst, jeho problémech i nekoncepčnosti, se kterou se k němu přistupuje. Debaty jsou více na očích obzvlášť nyní, kdy jsou řešeny i územní plány několika velkých měst. Proč je rozmluva nad pár čarami a vybarvenými políčky tolik důležitá?
Většinu života jsem strávila v Brně, kam jsem se rozhodla situovat i diplomní projekt. Zbyla zde po zrušení fabrik spousta tzv. brownfields i v blízkosti centra. Potenciál, rozsah i umístění lákají k prorůstání obytných částí města. Ačkoli pro řadu z nich je asi jednodušším a investičně méně náročným řešením postavení nových domů, kvalita starších továren má svou nespornou hodnotu a poetiku.
Mou parcelou se na půlrok stal areál bývalé Mosilany u zastávky Vlhká, průmyslová zóna v těsné návaznosti na historické centrum. Dominuje zde několik prvků – výškových (tovární komín, chladicí věž tepláren i kostela) i liniových (vybudovaný Svitavský náhon a železniční viadukt). Na místě jsem si uvědomila, jak kvalitní objekty jsou sousedy mého budoucího výtvoru. Ve schváleném ÚP i konceptu je územím proražena tzv. Nová městská třída pro odlehčení dopravy Brněnské okružní třídě.
S tímto záměrem nesouhlasím a rozhodla jsem se na oblast podívat jinak. Nedá se potenciál brownfields využít lépe? Má se respektovat výsledek plánování, nedomyšlený a sporný? Potřebuje tu Brno další tepnu, když si za jeden z cílů klade omezení automobilové dopravy v centru? Město je živý organismus. Živoucím místem se ale stává pouze v případě, když je využíváno lidmi – pěšáky, cyklisty atp. Prokrvit jeho část dopravní tepnou naopak chodce od delšího času pobytu odradí. Pár čar a barev ovlivní nejen, jak bude město vypadat, ale zakonzervuje schválené řešení na dlouhou dobu. Nejde to tedy celé jinak? Nechybí nám v Brně naopak prostory více intimní, se zelení a atraktivní náplní pro zábavu i dpočinek?| OCENĚNÉ PRÁCE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie