XIII.
pøehlídka
diplomových
prací 2012AktuálnìVyhlašovatel

Blahutová Kateřina
Praha, město na Vltavě: Libeň
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Radek Kolařík
fakulta: FA ČVUT Praha
rok: 2012

2.místo a Cena Českých center 
 


| 1 | 2 | 3 | 4 |

partnei projektu 

Cegra

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

mediln partnei

asopis Architekt
E-architekt

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

         

    

Hodnocení poroty
Porota oceňuje především hlubší vhled do stávající situace a atmosféry prostoru v okolí libeňského mostu se specifickým zapojením přírodního prvku řeky Vltavy a s výrazným utvářením říčních kos. Každá část území je podrobena analýze a posléze doslovena a umocněna navrženými architektonicko-urbanistickými zásahy, které odhalují a rozvíjí především rekreační potenciál místa. Část území nejblíže mostu je vyhrazena intenzivnějšímu objemovému využití pro koncentrovanou výstavbu a obchod, samotné poloostrovy jsou podobně intenzivně programovány jako strukturované pole možných veřejných i soukromých aktivit, navíc nově komunikačně zasíťovaných „zážitkovými“ stezkami. Zkoumání vztahu města a řeky zde rozhodně získává novou kvalitu adekvátní místu, která je atraktivní alternativou k současné převažující exploataci podobně cenných pražských lokalit.

Autorská zpráva

Diplomová práce se zabývá vztahem konkrétní pražské čtvrti k řece Vltavě. Libeň byla zvolena na základě průzkumu členitosti toku - území mezi Hlávkovým mostem a mostem Barikádníků nabízí nejdelší pobřeží v rámci Pražské kotliny, a tedy nejširší možnosti kontaktu s řekou. Práce si klade za cíl posílit potenciál řeky ve vztahu k městu a obnovit ztracené hodnoty území. Po důsledném průzkumu území byl stanoven koncept práce s územím - pomocí intervencí, které území oživují, avšak respektují současný i historický potenciál i plánovanou výstavbu v území. Tyto intervence by měly vyústit v komplexní fungující organismus, slouží i jako interakční prvky mezi jednotlivými skupinami / komunitami - starousedlíci, novousedlíci a veřejnost. Výsledný projekt představuje možný scénář budoucího rozvoje Libně.| OCENĚNÉ PRÁCE |

| PRÁCE HODNOCENÉ V 5. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 4. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie