XIII.
pøehlídka
diplomových
prací 2012AktuálnìVyhlašovatel

Glözterová Kateřina
Územní studie Zbrojovka
vedoucí práce: Ing. arch. Radovan Herzan
fakulta: FA VUT v Brně
rok: 2012

Práce hodnocená ve druhém kole 
 


| 1 | 2 | 3 |

partnei projektu 

Cegra

esk centra

Marsh

SOB pojiovna

mediln partnei

asopis Architekt
E-architekt

  zastnn koly 

      
  Vysok kola umlecko prmyslov v Praze esk zemdlsk univerzita v Praze

         

    

Autorská zpráva

Koncept
Cílem návrhu bylo vytvořit ze zpustošeného areálu Zbrojovky fungující živý městský organismus, který by byl soběstačný ve všech ohledech a neprohluboval by tak svou existencí problémy ve svém okolí, ale naopak přispíval k jejich řešení.

Zachování jedinečnost areálu
Pro zachování genia loci budou revitalizovány objekty, které jsou významné z historického nebo funkčního hlediska (hala Beranka, vstupní objekt, komín Zbrojovky a trafostanice).

Pohledové osy
Hlavním prvkem návrhu je zachování stávajících nebo vytvoření nových pohledových os. Tímto způsobem vzniká ulice podél Beranky. Nové osy jsou vytvořeny radiálně ke komínu Zbrojovky, který se stává významovým „středobodem“ lokality (ve spodních patrech -muzeum Zbrojovky).

Kvalitní podmínky pro bydlení
Bydlení je vzhledem k nadměrnému hluku ze železnice situováno podél Svitavy. Struktura zástavby je navržena rozvolněná bloková, pro lepší prostupnost územím. Vzhledem k počtu obyvatel se počítá s umístěním penzionu pro seniory, MŠ a ZŠ.

Pracovní podmínky
V rámci vytvoření nových prac. míst a odhlučnění obytné zóny bude podél železnice vybudován administrativní úsek.

Rekreace
Důraz je kladen i na rekreační požadavky rezidentů. K tomuto účelu bude sloužit klidnější část areálu - parkově upravená zeleň podél toku Svitavy nebo sportovní areál.

Kapacitní dopravní napojení
Areál byl kvůli dřívějšímu využití přístupný pouze dvěma vstupy. Nyní bylo potřeba vytvořit adekvátní dopravní napojení na velký městský okruh. Systém komunikací je volen ortogonální vzhledem k původnímu uspořádání komunikací.

Vodní prvky
Jako odkaz bývalého náhonu budou na veřejných prostranstvích navrženy vodní prvky. Levý břeh Svitavy bude pomocí bermy rozšířen v souladu s protipovodňovými opatřeními.

Zeleň
V návaznosti na řeku bude vytvořen klidový pás zeleně, který zpřístupní vodní tok. Městská zeleň bude tvořena parkem a stromořadím v ulicích.| OCENĚNÉ PRÁCE |

| PRÁCE HODNOCENÉ V 5. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 4. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ VE 3. KOLE | PRÁCE HODNOCENÉ VE 2. KOLE |
| PRÁCE HODNOCENÉ V 1. KOLE |

  Galerie