XVII.
pøehlídka
diplomových
prací 2016Aktuálnì

GALERIE PROJEKTÙ 2016

Protokol ze zasedání poroty

Vyhlašovatel

  zúčastněné školy 

   

           Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze


partneři projektu 

Archicad

Česká centra

Marsh

Prefa


Schindler


Sipral


Velux


Archiv předchozích ročníků
| diplomy 2015
| diplomy 2014
| diplomy 2013
| diplomy 2012
| diplomy 2011
| diplomy 2010
| diplomy 2009
| diplomy 2008
| diplomy 2007
| diplomy 2006
| diplomy 2005
| diplomy 2004
| diplomy 2003
| diplomy 2002
| diplomy 2001
| diplomy 2000


7. ročník Přehlídky diplomových prací 2006

Vítězem letošního ročníku se poprvé v historii Přehlídky diplomových prací stala absolventka Technické university v Liberci Veronika Bartošová s návrhem "The Roosevelt Island Universal Art Center" pod vedením profesora Suchomela.


Již po sedmé vyhlásila Česká komora architektů Přehlídku diplomových prací absolventů škol a fakult architektury, se kterýma trvale spolupracuje. Mezi tyto školy se letos zařadila i Katedra zahradnictví a krajinářské architektury na ČZU v Praze.


Cílem každoročně vyhlašované Přehlídky je porovnávat úroveň kvality výuky těchto škol, čímž ČKA usiluje o zvyšování standardu architektonického školství. Základním kritériem hodnocení předložených prací je jejich architektonická kvalita. Porota práce hodnotí bez ohledu na druh jejich zadání. Letošní ročník byl ve znamení rekordního počtu účastníků: celkem 64, z toho 39 z FA ČVUT v Praze, 9 z FA TU v Liberci, 8 z FA VUT v Brně, 3 z VŠUP v Praze, 2 ze ZF MZLU v Lednici, 2 z FAPPZ ČZU v Praze a 1 účastník z AVU v Praze. Sedm přihlášených studentů splnilo podmínky pro udělení zvláštní ceny ArchiCAD. Zvláštní cena Allplan nebyla udělena a to i přesto, že podmínky pro její udělení splnili dva uchazeči. Architektonická kvalita jejich diplomových prací však nebyla dle vyjádření poroty na vysoké úrovni.


Hodnotící porota:


Jiří Merger - předseda, Markéta Cajthamlová, Roman Koranda, Petr Uhlík, Martin Matiska, Jaromír Kročák - náhradník.


Udělené ceny:


1. cena ČKA - 25 000 Kč 

Bartošová Veronika, škola: FA TU Liberec, vedoucí: Prof. Suchomel název: The Roosevelt Island Universal Art Center


2. cena ČKA - 15 000 Kč 

Šiška Michal, škola: FA ČVUT Praha, vedoucí: Arch. Kroupa název: Sociální bydlení (nejen) pro Romy v Kutné Hoře


3. cena ČKA - 10 000 Kč 

Petrášek Tomáš , škola: FA ČVUT Praha, vedoucí: Doc. Bočan název: Nedělní krajina - dva plány novohradské krajiny


Zvláštní cena ArchiCAD - licence pro užívání komerční verze v hodnotě 68 000 Kč 

Hradilková Tereza, škola: FA ČVUT Praha, vedoucí: Arch. Kroupa název: Sociální bydlení na příkladu Kladna


Zvláštní cena Hewlett Packard - tiskárna HP Designjet 70 v hodnotě 25 000 Kč 

Horák Petr , škola: AVU Praha, vedoucí: Prof. Přikryl název: Institut Ladislava Klímy v proluce Na Perštýně


Zvláštní cena Copy General - předplacená kopírovací karta v hodnotě 10 000 Kč 

Dušek Ondřej, škola: FA ČVUT Praha, vedoucí: Prof. Šrámková název: Dvůr uprostřed Nebušic


Firma 3D H. Interiér věnovala pro vítěze dvě židle One od Konstantina Grčiče (Magis)


Výsledky 7. ročníku budou slavnostně zveřejněny dne 17. října 2006 na půdě ČKA v Praze a představeny formou výstavy, která se bude konat od 18.10. do 1.12. 2006. Současně jsou všechny výsledky prezentovány formou virtuální galerie na www.diplomy.cz , kde jsou zároveň všechny oceněné práce z předchozích ročníků Přehlídek. Výsledky jsou současně prezentovány v odborných médiích.


Putovní výstavy 

Přihlášené práce bude dále možné shlédnout během putovních výstav v první polovině roku 2007 na všech zúčastněných školách.


Fa VUT Brno 24.1.-14.2.2007 

ČZU Praha 21.2.-7.3.2007 

FA TUL Liberec 14.-28.3.2007 

VŠUP Praha 4.-11.4.2007 

MZLU Lednice 16.-20.4.2007 

FA ČVUT Praha 23.4.-4.5.2007


proběhne v rámci "juice and fruit party" v červnu 2007.


Více informací: www.diplomy.cz, www.cka.cc/souteze/prehlidka_diplomek_cka/


Hodnocení poroty jednotlivých soutěžních návrhů:


1. místo - Bartošová Veronika 

Porota ocenila čistou architektonickou formu dobře vyjadřující základní ideu konceptu. Autorka citlivě zhodnotila potenciál místa, které je výjimečné. Práce je výborně zvládnutá v daném měřítku a je zde velmi dobře používán materiál. Návrh řeší bezprostřední přístup návštěvníků centra k vodní ploše, který je zapojen do parteru. Porota hodnotí i možnou přiměřenou ekonomickou náročnost návrhu.


2. místo - Šiška Michal 

Návrh domů se snaží vystihnout požadavky na specifické podmínky sociálního bydlení Romů. Zároveň velmi dobře reaguje na genia loci historického města. Porota také hodnotí použití silných výrazových prostředků. Autor dobře použil tradiční formu, která v dané lokalitě nabývá velké síly. Přehledná koncepce se týká nejen návrhu stavby, ale i urbanistického řešení.


3. místo - Petrášek Tomáš 

Autor návrhu šťastně navázal na historii a vývoj jihočeské krajiny. Porota hodnotí kladně výtvarné zpracování, ve kterém je přítomna autenticita i prožitek. Moderními výrazovými prostředky přesvědčivě dokomponovává kulturní prostředí. Velmi cenné je odvážné uchopení tématu monumentu v krajině.


Zvláštní cena ArchiCAD - Hradilková Tereza 

Diplomová práce se snaží řešit sociální bydlení menšího průmyslového města. Lokalita ?Podprůhon? je architektonicky a urbanisticky silný koncept, který je schopen absorbovat její předpokládaný další vývoj. Lokalita "Slepá" na rozdíl od první volné neuzavřené struktury doplňuje a uzavírá městskou strukturu. Projekt byl vyhodnocen nejlépe z prací ucházejících se o získání zvláštní ceny ArchiCAD.


Zvláštní cena Hewlett Packard - Horák Petr 

Na jedné z nejobtížnějších pražských miniparcel autor navrhl výjimečný koncept památníku jedné výrazné postavy české filozofie a literatury Ladislava Klímy. S využitím minimálních prostorových nároků objekt splňuje požadavky na funkci památníku a současně i kulturního institutu neprávem opomíjené osobnosti. Porota vysoce hodnotila originalitu a výtvarné řešení návrhu.


Zvláštní cena Copy General - Dušek Ondřej 

Autor diplomového projektu si vybral jako téma své práce dořešení velkého hospodářského dvora v menší obci, jakých je v Českých zemích mnoho. Cyklickým způsobem a rozpracováním mnoha variant návrhů zachovává velké měřítko původního dvora. Expresivní forma nově navržených objektů dodává tomuto projektu ozvláštňující poezii. Porota oceňuje výtvarnou hodnotu návrhu i jeho grafické zpracování.  Aktuálně